2014-01-05 : Grande Muraille à Dong Jia Kou (Hebei)